Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken ble behandlet i nemnd uten personlig fremmøte fordi dette ikke var nødvendig av hensyn til de spørsmål som bød på vesentlig tvil.

Omgjøringsanmodningen tas delvis til følge.

Nigeriansk kvinne sa hun kom til Norge i 2006. Hun hadde refleksjonsperiode i seks måneder i 2007 i medhold av utlendingsloven av 1988 § 21 femte ledd.

Klageren søkte om asyl (beskyttelse) like før utløpet av tillatelsen. Hun fikk endelig avslag på søknaden av UNE i 2013. Tidligere anmodning om omgjøring ble ikke tatt til følge. UNEs vedtak ble kjent ugyldig av Oslo tingrett i 2015. UNE besluttet derfor å vurdere klagerens sak på nytt.

Nemnda tok ikke stilling til hvorvidt klageren fylte vilkårene for å få beskyttelse etter utlendingsloven § 28 første ledd, da dette ikke var avgjørende for sakens utfall. Nemnda mente at klageren uansett kunne henvises til internflukt, da hun kunne få effektiv beskyttelse andre steder i Nigeria enn hjemstedet, jf. § 28 femte ledd. Internflukt var trygt og tilgjengelig og ikke urimelig.

Nemnda kom imidlertid til, etter en konkret helhetsvurdering, at det forelå sterke menneskelige hensyn, og at klageren kunne gis opphold på humanitært grunnlag i medhold av utlendingsloven § 38. Nemnda viste blant annet til at klageren hadde relativt alvorlige psykiske problemer. Selv om disse i seg selv ikke tilsa at internflukt var urimelig, erkjente nemnda alvorligheten omkring hennes psykiske helsetilstand, og at den byr på utfordringer for klageren, samt at hun var i en sårbar situasjon. Nemnda viste videre til at klageren hadde hatt en relativt lang oppholdstid i Norge, ca. 10 år, og at hun herunder hadde hatt refleksjonsperiode. Nemnda la også vekt på at klageren var et tidligere offer for menneskehandel

Utover nigeriansk statsborgerskap, ble oppgitt identitet ikke ansett sannsynliggjort.

Tillatelsen ble gitt for ett år og dannet ikke grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller familieinnvandring, under henvisning til at det var tvil om klagerens identitet, jf. utlendingsloven § 38 femte ledd, jf. utlendingsforskriften § 8-12 annet ledd.

Var dette sammendraget nyttig?