Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Studie

Saken behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Saken gjaldt en kvinne som søkte om midlertidig oppholdstillatelse for å studere norsk.

UNE kom til at underholdskravet ikke var oppfylt. Klageren hadde fremlagt uttalelse fra sin filippinske bank som viste at hun hadde tilstrekkelig med midler på sin bankkonto. UNE fant imidlertid at det ikke var tilstrekkelig sannsynliggjort at midlene var klagerens egne og at hun ville kunne disponere disse fritt under sitt opphold i Norge. Det var ikke fremlagt noen annen dokumentasjon som kunne sannsynliggjøre at midlene faktisk var klagerens egne.

Var dette sammendraget nyttig?