Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Statsborgerskap

Saken behandlet av nemndleder etter forberedelse fra sekretariatet da det ikke er vesentlige tvilsspørsmål. Klagen ble ikke tatt til følge.

Kvinne fikk avslag på søknad om norsk statsborgerskap av UDI i oktober 2015. Vilkåret om norskopplæring i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav h, jf. § 8, var ikke oppfylt. Etter § 8 er det et vilkår å ha gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring, eller at det dokumenteres tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. Klageren hadde dokumentert 70 timer godkjent norskopplæring. Det var ikke grunnlag for unntak etter statsborgerforskriften §§ 4-2 og 4-3.

I klageomgangen fremla klageren dokumentasjon på at hun hadde deltatt på praksiskurs med yrkesrettet norskopplæring på arbeidsforbedrende kurs, i praksisarbeid hos en bedrift og AMO-kurs. I tillegg fulgte deltakerbevis på 42 timer undervisning ved kommunens Voksenopplærings-senter.

UNE vurderte klagerens nye dokumentasjon opp mot statsborgerforskriften § 4-1 som angir når vilkåret i statsborgerloven § 8 er oppfylt. Sentralt i § 4-1 er vilkår om at opplæringen må være gitt av kommunen, eller tilbyder godkjent av kommunen, og at opplæringen er gitt i henhold til Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrer.

Etter en konkret vurdering mente UNE at klagerens yrkesrettede norskopplæring hovedsakelig hadde hatt et yrkesrettet fokus og at opplæringen heller ikke var gitt i henhold til den angitte lærerplanen i forskriftens § 4-1.

UNE la derfor til grunn at klagerens yrkesrettede norskopplæring ikke kunne medregnes i lovens krav til 300 timer norskopplæring. Antall timer norskopplæring som ble vurdert som godkjent, var etter dette 70 + 42, til sammen 112 timer.

Klageren hadde ikke dokumentert unntak på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk etter statsborgerforskriften § 4-2. Det var heller ikke dokumentert at hun var omfattet av unntak i forskriftens § 4-3 om fritak fra norskopplæringskravet etter introduksjonsloven, eller fritak på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker.

Vilkåret om norskopplæring i statsborgerloven § 7 første ledd bokstav h, jf. § 8 var dermed ikke oppfylt.

UNE bemerket at dersom klageren ikke kunne dokumentere 300 timer godkjent norskopplæring, ville det være mulig å dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk gjennom språkprøve på minimum nivå A2. Hun kunne kontakte Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Vox, www.vox.no for mer informasjon. UNE mente at det ikke forelå «særlig sterke grunner» for likevel å ta klagen til følge etter statsborgerloven § 19.

Var dette sammendraget nyttig?