Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte.

Klagen ble ikke tatt til følge. Enstemmig.

Klageren kom til Norge i 2012. Hun opplyste at hun hadde reist ut fra hjemlandet i 2007, først til Libya, deretter til Europa. UDI avslo asylsøknaden i oktober 2012. I juni 2013 søkte klageren om refleksjonsperiode. I mars 2014 anmeldte klageren menneskehandel.

Straffesaken ble henlagt av politiet og asylsaken gjenopptatt. Klageren forklarte seg om anførslene om menneskehandel i nemndmøte. Nemnda uttalte blant annet følgende:

Nemnda har etter en konkret og helhetlig vurdering av klagerens sak funnet det noenlunde sannsynlig at hun har jobbet som prostituert i Europa og at hun i den forbindelse har måttet tilbakebetale et betydelig beløp til et bakapparat. Det sentrale spørsmålet for nemnda er imidlertid hvorvidt dette har skjedd under tvang og om klageren på det grunnlaget fortsatt blir utsatt for trusler.

Når det gjelder anførslene om trusler fra bakapparatet, finner nemnda klagerens forklaring uklar og lite troverdig. Hun har oppgitt motstridende opplysninger om flere forhold, og forklaringen mangler i sin helhet detaljer som er egnet til å i tilstrekkelig grad sannsynliggjøre anførslene.

På grunnlag av sakens opplysninger mener nemnda at det er holdepunkter for at klageren i utgangspunktet kan anses som et tidligere offer for menneskehandel, og således betraktes som "medlem av en spesiell sosial gruppe", jf. utl. § 30 første ledd bokstav d. Ved vurderingen om klageren har et beskyttelsesbehov, er det imidlertid ikke tilstrekkelig at klageren er et tidligere offer for menneskehandel. Klageren må anses å ha et beskyttelsesbehov i fremtidig perspektiv. Nemnda har kommet til at hun ikke har dette, og viser til at hennes forklaring om at hun fortsatt blir truet av bakapparatet ikke er lagt til grunn som troverdig.

Var dette sammendraget nyttig?