Sist oppdatert: 19.01.202019.01.2020

Sammendrag: Studie

Saken er behandlet i sekretariatet ihht delegasjon i interne retningslinjer.

Klagen ble ikke tatt til følge.

Mann søkte om tillatelse til å studere det norske språket i Norge. UNE mente etter en konkret vurdering at kravet til underhold i medhold av utlendingsforskriften § 10-7 ikke var oppfylt. Mannen hadde fremlagt tre bankutskrifter fra to ulike banker som viste at han tilsynelatende hadde tilgjengelige økonomiske midler på konto på disse spesifikke datoene. UNE mente imidlertid at det ikke var sannsynliggjort at pengene var virkelige verdier som ville være tilgjengelig for mannen under hele hans opphold i Norge. UNE viste til at mannen arbeidet i helsesektoren på Filippinene, hvor månedslønnen ligger på rundt 2000 – 2500 kroner, og at det derfor var lite sannsynlig at han ville ha tilstrekkelig midler til å underholde seg selv. UNE viste også til at mannen ikke hadde fremlagt kontoutskrifter som dokumenterte at han hadde hatt pengene stående på konto over en lengre periode.

UNE fant etter en konkret vurdering ikke grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen om at tredjemannsgaranti i utgangspunktet ikke godtas.

Var dette sammendraget nyttig?