RB-06 skildrar dei kvalitetssikringsrutinane UNE har i vedtaks- og avgjerdsprosessen. Skildringa skal klargjere ansvarsfordelinga, slik at alle involverte i prosessen skal vite kva ansvar dei sjølve har, og vere trygge på kva som har vore gjort av kvalitetssikring før saka kjem til dei. Meir informasjon om dette finn du under kvalitetssystemet i UNE. Sjå også IR-01.