Last updated: 23/06/202023/06/2020

Sammendrag: Reisedokumenter

Klageren hadde ikke tillatelse etter søknad om beskyttelse, og forholdene til hjemlandets myndigheter tilsa heller ikke at utlendingspass skulle gis. Søknaden om utlendingspass ble derfor vurdert etter utlendingsforskriften § 12-5 tredje ledd. UNE mente at det ikke var dokumentert at klageren ikke kunne få hjemlandets pass, og at vilkårene derfor ikke var oppfylt. Det forelå heller ikke særlige grunner som tilsa at klageren kunne få utlendingspass etter utlendingsforskriften § 125 fjerde ledd.

Bakgrunn

Klager med oppholdstillatelse på bakgrunn av familieinnvandring hadde flere år tidligere fått avslag på søknad om utlendingspass. Klageren søkte nå på nytt om utlendingspass. Klageren viste til at hun ikke kunne få hjemlandets pass, samt at det forelå særlige grunner ettersom hun ikke kunne få bank-ID, noe som hadde jobbmessig betydning. Videre viste klageren til at barna savnet å kunne dra på utenlandsferie med begge foreldre.
 

Vurdering

UNE viste til at det ikke var dokumentert at klageren forgjeves hadde søkt om hjemlandets pass. UNE festet ikke lit til forklaringen om at klageren ikke kunne skaffe de opplysningene ambassaden krevde. Det var mange år siden klageren første gang søkte om hjemlandets pass. Det tilsa at klageren i denne perioden ikke hadde gjort reelle forsøk på å fremskaffe opplysningene ambassaden krevde. UNE mente at hindringene for å få hjemlandets pass skyldtes forhold klageren hadde mulighet til å påvirke. Vilkårene etter utlendingsforskriften § 12-5 tredje ledd var ikke oppfylt.
 
UNE fant heller ikke at det forelå særlige grunner som tilsa at klageren kunne få utlendingspass etter utlendingsforskriften § 12-5 fjerde ledd. UNE så hen til opplysningene om at det ville være vanskelig for klageren å utføre jobben sin uten utlendingspass og bank-ID, samt at klageren ønsket å reise på ferie til utlandet med familien. I likhet med UDI mente UNE imidlertid at dette ikke utgjorde særlige grunner.
 

Konklusjon

UNE henviste klageren til å søke om hjemlandets pass. 

Var dette sammendraget nyttig?