Gå direkte til innhold
Startsiden Aktuelt Redegjørelser Særdomsutvalget har overlevert sin rapport

Særdomsutvalget har overlevert sin rapport

Særdomstolsutvalget leverte sin innstilling torsdag 9. mars 2017. De anbefaler ikke en forvaltningsdomstol for utlendingssaker, men foreslår enkelte endringer for å bedre rettssikkerheten i UNE.

Utvalget skriver at det er «utfordringer i dag knyttet til kontradiksjon», altså klagernes mulighet til å kommentere og imøtegå opplysninger og argumentasjon. Dessuten etterlyser de flere muligheter for klagerne til å fremstille sin sak muntlig.

Utvalget har ikke evaluert UNE, men viser til synspunkter fra organisasjoner og advokater. En del av kritikken mot UNE knytter seg til prosessformen i forvaltningsloven, som er en utredningsprosess. Utvalget anbefaler endringer i saksbehandlingen i retning av en partsprosess for å bedre rettssikkerheten. Utvalget har verken anbefalt eller utredet en full partsprosess, som vil kreve avklaring av vanskelige spørsmål.

Hovedsynspunktene er:

  • Kontradiksjonskravet bør forsterkes og gjerne følge tvistelovens krav.
  • UNE  bør bare kunne avgjøre de «krav» som er reist i saken. UNE kan i hovedsak bare bygge på faktiske forhold som er påberopt og/eller fremhevet av UDI og klageren, jf. tvisteloven § 11-2 første ledd.
  • Større innslag av muntlighet bør vurderes. Utvalget foreslår en regel om behandlingsmøter underveis i saksbehandlingen, og uavhengig av nemndmøter. UNE må ta i betraktning sakens betydning for klageren, og det skal være en lav terskel for slike møter i saker om beskyttelse, utvisning og tilbakekall.

Les mer på regjeringen.no