Gå direkte til innhold
Forsiden Statistikk Restanser

Restanser

Ved inngangen til arbeidsåret 2013 hadde UNE 12.001 ubehandlede saker. Dette antallet ble mer enn halvert gjennom året, slik at ved årets slutt hadde UNE 5190 ubehandlede saker. Det innebærer at UNE i 2013 behandlet 6811 flere saker enn hva som kom inn.

Publisert 6.2.2014

Innenfor de enkelte sakstypene behandler UNE både klager over avslag i UDI og omgjøringsanmodninger (som innebærer at man ber om å få omgjort et vedtak fra klageinstansen). Av de totalt 5190 ubehandlede sakene UNE hadde pr. 31.12.2013, var 3410 klagesaker og 1780 omgjøringsanmodninger.

Tabellen under viser totale restanser (inkl. omgjøringsanmodninger) etter sakstype:

  Pr 31.12.2013
Asyl 3584
Visum 6
Arbeid/Opphold 209
Familiegjenforening 369
Utvisning 456
Andre sakstyper etter utlendingsloven 384
Statsborgerskap 182
SUM 5190