Gå direkte til innhold

Restanser

Ved inngangen til arbeidsåret 2014 hadde UNE 5137 ubehandlede saker. Dette antallet ble redusert til 4448 ved utgangen av april. Det innebærer at UNE de fire første månedene av 2014 behandlet 689 flere saker enn hva som kom inn.

Publisert 19.5.2014

Innenfor de enkelte sakstypene behandler UNE både klager over avslag i UDI og omgjøringsanmodninger (som innebærer at man ber om å få omgjort et vedtak fra klageinstansen). Av de totalt 4448 ubehandlede sakene UNE hadde pr. 30.4.2014, var 2726 klagesaker og 1722 omgjøringsanmodninger.

Tabellen under viser ubehandlede saker (inkl. omgjøringsanmodninger) etter sakstype:

  Pr 30.4.2014
Asyl 3095
Visum 13
Arbeid/Opphold 220
Familiegjenforening 373
Utvisning 350
Andre sakstyper etter utlendingsloven 288
Statsborgerskap 109
SUM 4448